Asmens duomenų saugojimo ir naudojimo politika

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019 m. gegužės 17 d.

Bendrosios nuostatos

1. Uždaroji akcinė bendrovė „4TEAMS LT “(toliau – Tiekėjas), įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos  Respublikos įstatymus, įmonės kodas 302583889, registracijos adresas: Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva,  atnaujino privatumo politiką pagal 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojantį ES bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą.

2. Privatumo politikos nuostatose vartojamos sąvokos: 

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai arba netiesiogiai pagal identifikatorių, kaip vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, gyvenamosios vietos adresą ir IP adresą arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2. Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.

2.3. Duomenų subjektas - fizinis asmuo/darbuotojas/trečioji šalis (pagal sutartis), kurio asmens duomenis tvarko UAB 4TEAMS LT arba jo įgalioti išorės paslaugų tiekėjai.

2.4. Vartotojas- fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi UAB 4TEAMS LT teikiamomis paslaugomis ir savo sutikimu perduoda asmeninius duomenis kaip vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas ir t.t.).

3. Ši Privatumo politika reglamentuoja ne tik UAB „4TEAMS LT “, bet ir jos administruojamo tinklapio MACRON.LT (toliau- MACRON.LT) vartotojų pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Naudojama bet kokia vartotojo informacija, gaunama per UAB „4TEAMS LT “ priklausančius tinklapius, el. laiškus, programas, socialinius tinklus, mygtukus ar kitus valdiklius (toliau- Paslaugos).

4. Tiekėjo vartotojų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, kuri yra pagrįsta Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Elektroninių ryšių įstatymu ir nuo 2018 m. gegužės 25 dienos įsigaliojančiu Europos Sąjungos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, bei kitais teisės aktai, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą, apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

5. MACRON.LT tinklalapyje nurodydamas savo asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį. Elektroninio pašto adresą), Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Asmens duomenų kaupimas ir naudojimas

6. Tiekėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais Vartotojo duomenų tvarkymo principais: 

6.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

6.2. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

6.2.1. Duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi MACRON.LT tinklalapio taisyklių; 

6.2.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas; 

6.2.3. Tiekėjas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

7. Tiekėjas Vartotojo duomenis saugoja 3 metus.

8. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

9. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

10. Tiekėjas siekdamas suteikti visavertes paslaugas, Vartotojo kompiuteryje (įrenginyje) įrašo informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašyta informacija yra naudojama Vartotojo, kaip ankstesnio tinklalapio naudotojo, atpažinimui bei tinklalapio lankomumo statistikos rinkimui.

11. Vartotojas, užsakydamas paslaugas MACRON.LT tinklalapyje, privalo nurodyti tik teisingus duomenis. Neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas naudojimo Sąlygų ir Privatumo politikos pažeidimu.

12. Tiekėjas statistiniais tikslais gali naudoti su Vartotoju tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas paslaugas, tinklalapio naudojimą ir t.t. Tokie statistiniai duomenys renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Vartotojo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

13. Vartotojas turi teisę bet kada keisti ar atnaujinti savo paslaugos įsigyjimo metu nurodytus duomenis.

14. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo MACRON.LT tinklalapyje dienos.

14.1. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Vartotojas ir toliau naudojasi MACRON.LT tinklalapiu ir jo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.

15. Vartotojas, naudojantis Tiekėjo paslaugomis, sutinka ir įgalioja, kad tiekėjas gali rinkti, perduoti, valdyti, saugoti, atskleisti vartotojo informaciją tokiais būdais kaip aprašyta šioje privatumo politikoje.

15.1. Vartotojas duodamas šį sutikimą, supranta, kad visa turima asmens informacija yra kaupiama ir naudojama vadovaujantis ES bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.

16. Duomenis kaupiame ir apdorojame šiais nurodytais būdais:

16.1. Vartotojo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas gaunami vartotojo registracijos proceso metu svetainėje MACRON.LT arba tiesiogiai perkant per MACRON atstovą, pateikiant šią informaciją savo noru arba gaunant informaciją iš Jūsų sutikimu iš trečiųjų asmenų/tiekėjo partnerių.

16.2. Kaupiame ir analizuojame duomenis perduotus mums per mūsų tinklalapį ar bet kokį kitą komunikacijos kanalą;

16.3. Kaupiame duomenis iš mūsų svetainės kaip jūsų paskyros informaciją, operacijų, kurias atliekate naudodami bet kurią iš mūsų Paslaugų, duomenis, per slapukus ir t. t.

16.4. Kaupiame duomenis iš viešai prieinamų šaltinių (pavyzdžiui vardą, pavardę, tel. numerį, el. pašto adresą iš įvairių kitų laisvai prieinamų svetainių, kuriose yra vartotojo pateikti duomenys) tam, kad galėtume pasiūlyti Jums aktualią produkciją, naujienas ar kitas paslaugas.

16.5. Vartotojui naudojantis Paslaugomis, galime automatiškai rinkti ir saugoti tam tikrą informaciją savo google analytics paskyroje, neapsiribojant,(IP) adresus, naršyklės tipą, operacinę sistemą, nukreipimo tinklalapį, lankomus puslapius, vietą, mobiliojo ryšio operatorių, prietaiso ir programų ID, paieškos žodžius, interneto paslaugų teikėją (IPT), spustelėjimų srauto duomenis, kalbą, peržiūrimus puslapius ir paskutiniuosius apsilankymo puslapius, datą ar laiko žymas, slapukų informaciją.

16.6. Visa vartotojų renkama ir sukaupta informacija mums svarbi, siekiant pagerinti mūsų paslaugų kokybę ir užtikrinti sklandų ir operatyvų užsakymų vykdymą bei rinkodaros ir kitais reklaminiais tikslais.

16.7. Kad galėtume atskirti vieną vartotoją nuo kito, tiekėjo yra naudojama slapukų technologiją. Ji padeda užtikrinti tinkamą tiekėjo darbą ir paslaugų naudojimo patirtį bei tobulinti atsižvelgiant į atliekamą surinktą vartotojų duomenų analizę, kuri atliekama per metus bent 1-2 kartus.

16.7.1. Daugelis interneto naršyklių automatiškai priima slapukus. Pakeisdami nustatymus galite nustatyti, kad jūsų naršyklė nepriimtų slapukų arba praneštų jums prieš priimdama slapuką iš jūsų lankomų svetainių. Tačiau, išjungus slapukus, Tiekėjo svetainė gali sutrikti ir Jūsų apsilankymo patirtis mūsų svetainėje gali neatitikti Jūsų lūkesčių.

17. MACRON.LT puslapis gali turėti trečiųjų šalių slapukų, įskaitant Google, Facebook ar kitų bendrovių.

17.1. Jūs galite ištrinti slapukus (daugiau info apie tai rasite adresu   https://policies.google.com/technologies/managing?hl=lt ).

17.2. Galite ištrinti visus slapukus, kurie jau buvo įrašyti jūsų kompiuteryje, taip pat galite neleisti naršyklei jų įrašyti. Norėdami tai padaryti, kaskart apsilankę svetainėje turite nustatyti šią parinktį rankiniu būdu, tačiau kai kurios paslaugos ar svetainės funkcijos gali neveikti.

Asmens duomenų saugojimas

18. Visą vartotojo pateiktą informaciją laikome mūsų saugiuose serveriuose.Visi asmens duomenys saugomi Tiekėjo saugiame tinkle. Sutartyse su visais mūsų ir mūsų grupės darbuotojais yra sąlygos dėl konfidencialumo. 

19. Jūsų asmens duomenys bus renkami ir apdorojami iki kol reikės to konkrečiais tikslais, vykdant įsipareigojimus savo klientams ir laikantis teisinių duomenų tvarkymo reikalavimų.

Informacijos naudojimas

20. Visi MACRON.LT tinklalapyje renkami duomenys yra naudojami šiais tikslais ir teisiniais pagrindais: 

20.1. Paslaugų teikimui ir kokybei užtkrinti; 

20.2. Finansinių dokumentų išrašymui; 

20.3. Problemų, susijusių su paslaugu tiekimu, sprendimui; 

20.4. Kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymui; 

20.5. Tiesioginės rinkodaros tikslais.

20.6. Norėdami suteikti galimybę naudotis mūsų Paslaugomis ir užtikrinti, kad mūsų Paslaugų turinys jums ir jūsų kompiuteriui ar įrenginiui būtų pateikiamas efektyviausiu ir saugiausiu būdu;

20.7. Tam, kad galėtume veiksmingai siūlyti jums galimybes ir atsitiktines bei susijusias paslaugas, kurios, mūsų nuomone, gali būti jums įdomios;

20.8. Vykdydami įsipareigojimus, numatytus tarp Vartotojo ir Tiekėjo sudarytose sutartyse.

20.9. Laikydamasi teisės aktuose nustatytų prievolių;

20.10. Užtikrindami savo teisėtus interesus;

20.11. Prašydami duomenų subjekto/vartotojo sutikimo.

Informacijos atskleidimas

21. Be jūsų sutikimo mes niekada neatskleidžiame jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus šiuo atvejus:

21.1. Jei būtume įpareigoti atskleisti ar perduoti jūsų asmens duomenis pagal bet kokius teisinius arba kontrolės įpareigojamus ar reikalavimus;

21.2. Siekdami apsaugoti UAB „4TEAMS LT“, mūsų klientų ar kitų asmenų teises, nuosavybę ar užtikrinti saugumą. Tam priskirtinas keitimasis informacija su kitomis įmonėmis ir organizacijomis apsaugos nuo sukčiavimo ir rizikos mažinimo tikslais.

Vartojo teisės

22. Vartotojas turi šias teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu:

22.1. Prašyti prieigos prie savo asmens duomenų, kuriuos mes saugome ir tvarkome;

22.2. Prašyti ištaisyti neteisingus duomenis arba ištrinti nepilnus, pasenusius ar nepatikimus duomenis;

22.3. Prašyti ištrinti visus asmens duomenis. Tokia teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi remiantis kitais teisiniais pagrindais, pvz., sutartimi ar prievolėmis pagal taikytinus įstatymus;

22.4. Prašyti nebūti bendrovės tiesioginės ar netiesioginės rinkodaros objektu;

22.5. Pateikti prašymą dėl visų jūsų asmens duomenų, kuriuos esame sukaupę, gavimo;

22.6. Prašyti perkelti visus jūsų asmens duomenis į kitą organizaciją.

23. Vartotojas turite teisę prašyti pateikti informaciją, kaip nurodyta anksčiau, arba tam tikromis aplinkybėmis apriboti jūsų asmens duomenų apdorojimą. UAB „4TEAMS LT“ pateiks informaciją tik identifikuotiems klientams ir Paslaugų naudotojams per trisdešimt dienų nuo tokio prašymo gavimo.

24. Jūs turite teisę prašyti mūsų neapdoroti jūsų asmens duomenų rinkodaros tikslais. Prieš kaupdami jūsų duomenis mes informuosime jus apie tai, ar ketiname naudoti jūsų duomenis tokiais tikslais. 

25. Kartais mūsų Paslaugos gali turėti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ir iš jų. Jei paspausite nuorodą į bet kurią iš šių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šioms svetainėms ir visoms paslaugoms, kurios gali būti per jas prieinamos, gali būti taikoma kitokia  privatumo politika ir kad mes neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už tokią politiką ar bet kokius  asmens duomenis, kurie gali būti renkami per šias svetaines ar paslaugas, pvz., kontaktinius ar vietos duomenis. Prieš pateikdami savo asmens duomenis tokiose svetainėse ar  naudodamiesi tokiomis paslaugomis, būtinai peržiūrėkite jų sąlygas dėl privatumo.

26. Norėdami gauti informacijos apie savo asmens duomenis, kuriuos tvarko UAB „4TEAMS LT “, arba norėdami pateikti prašymą ištrinti visus asmens duomenis:

26.1. Nusiųskite prašymą pasirašytą ir nuskanuotą adresu pardavimai@macron.lt.

27. Jei manote, kad jūsų duomenų apsaugos teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

Kontaktiniai duomenys

28. Klausimus, pastabas ar prašymus, susijusius su šia privatumo politika, siųskite UAB „4TEAMS LT“, įmonės kodas 302583889  , ofiso adresas: S. Žukausko g. 39-85 , Vilnius arba el. paštu: pardavimai@macron.lt

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę mūsų puslapyje macron.lt, mes naudojame slapukus, kuriuos bet kada galite atšaukti. Spauskite "sutinku" ir mes užtikrinsime Jūsų sklandų apsipirkimą mūsų el. parduotuvėje. Daugiau informacijos apie mūsų privatumo politiką rasite čia.